fbpx

REGULAMIN PIERWSZEGO RODZINNEGO BIEGU „CZAS NA WZROK”

 1. CEL

 Głównym celem „PIERWSZEGO RODZINNEGO BIEGU CZAS NA WZROK” (dalej „Bieg”) jest popularyzacja aktywności związanych ze zdrowym stylem życia i promocją zdrowia, a w szczególności popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu.

 • Równie istotnym dla Organizatora celem organizacji Biegu jest pozyskanie środków na zakup okularów dla dzieci z domów dziecka.
 • Bieg jest zwieńczeniem i podsumowaniem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Czas na wzrok 40+”.
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu jest Grupa Essilor, tworzona przez Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A.,
JAI KUDO Sp. z o.o. oraz Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. – reprezentowana przez spółkę Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy) pod numerem KRS 0000120470.

 1. TERMIN/MIEJSCE/DYSTANSE/TRASA
 • Bieg odbędzie się  w Warszawie, w sobotę, 13 października 2018 roku.
 • Strefa start/meta będzie znajdować się na błoniach przy Centrum Olimpijskim (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4).
 • Zawody zostaną rozegrane na dystansie ok. 5 km na terenach „zielonych” wzdłuż Wisły – między Centrum Olimpijskim a Mostem Grota-Roweckiego. Nawierzchnia trasy to w 90 % trail (utwardzony żwir lub piasek). Trasa jest płaska, z wyjątkiem zakrętu koło mostu, gdzie uczestnicy będą musieli pokonać schody.
 • Trasa Biegu będzie co 1 kilometr oznaczona znakami pionowymi.
 • W ramach Biegu odbędą się:
 • Bieg główny na dystansie ok 5 km, start o godz. 13:00; Bieg przeprowadzony zostanie
  w dwóch kategoriach: „OPEN” oraz „OPTYKA”.
 • Bieg dla Dzieci zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 5-7 lat [na 100 m], 8-12 lat [na 200 m] oraz 13-15 lat [na 400 m].
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i/lub godziny biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie bieg.czasnawzrok.pl. Dokonanie zmian w organizacji Biegu nie powoduje powstania po stronie Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 1. KOSZTY/DOJAZD/PARKINGI
 • Koszty opłaty za nabycie pakietu startowego, koszty dojazdów, ewentualne koszty związane z parkingiem oraz inne świadczenia, o których nie ma mowy w Regulaminie, pokrywają samodzielnie uczestnicy Biegu lub osoby podmioty delegujące uczestników do udziału w Biegu.
 • Na miejsce, w którym organizowany będzie Bieg można dojechać autobusami linii: 114, 118, 185 i 385. Zmotoryzowani uczestnicy Biegu będą mogli pozostawić pojazdy w wyznaczonym do tego miejscu, nieopodal miasteczka biegowego.
 • Organizator rekomenduje korzystanie z transportu komunikacją miejską i nie gwarantuje wolnych miejsc na publicznym parkingu obok siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • W Biegu głównym może wziąć udział osoba, która w dniu wydarzenia ma ukończone 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga udzielenia ZGODY na udział w Biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. FORMULARZ ZGODY będzie dostępny na stronie bieg.czasnawzrok.pl oraz w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietów startowych. Na własną odpowiedzialność w Biegu głównym mogą wziąć udział rodzice z dziecięcymi wózkami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Biegu.
 • Warunkiem udziału w Biegu na ok. 5 km jest:
 • wcześniejsza rejestracja internetowa i wykupienie pakietu startowego. Rejestracja bez dokonania wpłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej;
 • własnoręczne podpisane przez uczestnika Biegu OŚWIADCZENIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie to podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
 • poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika);
 • zapoznanie się z przebiegiem trasy Biegu, która będzie dostępna na stronie bieg.czasnawzrok.pl;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesłanie przez Organizatora na adres mailowy uczestnika informacji promocyjno-organizacyjnych;
 • podporządkowanie się decyzjom obsługi medycznej Biegu co do kontynuowania udziału w zawodach, która to decyzja w każdym wypadku jest ostateczna i nie podlega zmianom.
 • W Biegu Dzieci mogą brać udział dzieci, które ukończyły w dniu zawodów 5 lat, i które nie mają więcej niż lat 16. Warunkiem udziału dzieci w Biegu dla Dzieci jest:
 • zapisanie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego do uczestnictwa w biegu w dniu zawodów, w Biurze Zawodów w godzinach 9:00-11:00, rejestracja dziecka jest bezpłatna;
 • własnoręczne podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu;
 • podporządkowanie się decyzjom obsługi medycznej Biegu co do kontynuowania udziału w zawodach, która to decyzja w każdym wypadku jest ostateczna i nie podlega zmianom.
 • Ze względów bezpieczeństwa na trasie, w Biegu nie mogą wziąć udziału osoby biegnące z czworonogami, a także osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 1. BIURO ZAWODÓW/PAKIETY STARTOWE/PRZEPISANIE PAKIETU
 • Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, działającym:
 • 11 – 12 października 2018 roku w godz. 15:00 – 20:00Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
 • 13 października 2018 roku w godzinach 9:00 – 12:00 – okolice start/meta na błoniach przy Centrum Olimpijskim (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie).

W dniu zawodów wydawanie pakietów na Bieg na dystansie ok. 5 km oraz na dystansie 400 m (Bieg Dzieci) kończy się na 60 min przed startem.

 • W ramach pakietu startowego każdy uczestnik Biegu na 5 km otrzymuje: worek, pamiątkową koszulkę techniczną, numer startowy z bezzwrotnym chipem oraz pamiątkowy medal przekazywany po ukończeniu Biegu. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 01 października 2018 roku. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
 • Podczas odbioru pakietu startowego dorośli uczestnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 • Pakiety startowe wydawane są na podstawie dowodu potwierdzającego wniesienie opłaty startowej.
 • Przy odbiorze pakietów startowych każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany PODPISAĆ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA. Oświadczenie to można pobrać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Zawodów lub podpisać je na miejscu. Jest ono równoznaczne z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań medycznych do startu w Biegu.
 • Odbiór pakietu startowego przez inną osobę jest możliwy na podstawie oryginału UPOWAŻNIENIA oraz OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA. Ponadto osoba odbierająca pakiet startowy przy weryfikacji zawodnika winna podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby za którą odbiera pakiet.
 • Osoby, które dokonały opłaty po dniu 1 października 2018 roku i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego, winny w Biurze Zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 • Pakiet wszystkich świadczeń jest gwarantowany dla osób, które zapiszą się i dokonają opłaty za start do 3 października 2018 roku.
 • Przepisanie pakietu startowego i zmiana danych osoby zgłoszonej do Biegu na inną osobę jest możliwe na 20 dni przed otwarciem Biura Zawodów. Zmiana taka musi zostać zgłoszona Organizatorowi na adres mailowy kontakt@bieg.czasnawzrok.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania zmian. Rozliczenie za nabycie pakietu startowego w związku ze zmianą osoby uczestnika odbywa się między uczestnikami.
 • Informacje o rezygnacji z pakietu startowego wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odstępuje swój pakiet startowy. Po przepisaniu pakietu nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki.
 • Nieodebrane w Biurze Zawodów pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane
  w terminie późniejszym. Zawartość pakietów zostanie rozdysponowana jako upominki dla domów dziecka.
 1. DYSTANS/POMIAR CZASU/LIMIT CZASU
 • Długość trasy Biegu głównego wynosi ok. 5 km. Trasa nie jest atestowana. Czas maksymalny do pokonania odcinka ok. 5 km to 60 minut. Po tym czasie Uczestnik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie automatycznie przy użyciu chipa przekazanemu każdemu z uczestników. Czas liczony według czasu brutto (kategorie: OPEN, OPTYKA). Pomiar czasu
  w Biegu obsługuje firma Zmierzymyczas.pl
 • Uczestnik, który zrezygnuje z Biegu, zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego
  i opuszczenia trasy.
 • Bieg Dzieci zostanie rozegrany na trzech dystansach 100 m, 200 m oraz 400 m w 3 kategoriach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 -15 lat .
 1. ZGŁOSZENIA/OPŁATY STARTOWE
 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez link zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.bieg.czasnawzrok.pl, z możliwością opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności. Nie ma możliwości zakupu pakietu startowego w dniu zawodów. Rejestracja bez dokonania opłaty nie jest brana pod uwagę przy weryfikacji listy startowej.
 • Zgłoszenia online będą przyjmowane do czwartku 4 października 2018 roku do godz. 23:59. Po wyczerpaniu się limitu zapisy online zostaną zamknięte, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Organizator ustala limit uczestników w kategorii „OPEN” na 400 osób, w kategorii „OPTYKA” na 400 osób, w biegu dzieci na dystansie 400 m na 100 osób.
 • Dla pierwszych 100 zarejestrowanych osób Organizator przekaże upominki od Partnera Biegu. Warunkiem otrzymania upominku jest zaksięgowana opłata startowa.
 • Integralnym elementem zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania przelewu na koncie.
 • Limit startujących może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu bieg.czasnawzrok.pl.
 • Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
  i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Wysokość opłaty startowej w Biegu na dystansie 5 km wynosi odpowiednio zgodnie z tabelą poniżej. O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie. Płatność należy uregulować w ciągu 3 dni od rejestracji. 

Tabela opłat 1. Bieg Czas Na Wzrok, dystans ok. 5km

Od 16.08.2018 do 04.10.2019

49 zł

 • Udział w Biegu Dzieci na dystansie 400 m jest bezpłatny, o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń w dniu zawodów.
 • Na liście startowej pojawią się wyłącznie nazwiska uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji oraz ich opłata startowa zostanie zaksięgowana we właściwej wysokości, zgodnej z datą księgowania. Lista startowa dostępna będzie na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl.
 • Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1948 i starsze).
 • Opłata startowa wpłacona po 3 października 2018 roku nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń z pakietu startowego.
 1. KLASYFIKACJA/NAGRODY/WYNIKI
 • Bieg przeprowadzony zostanie w następujących klasyfikacjach:
 1. Klasyfikacja OPEN Kobiety (K) i Mężczyźni (M) – w tej kategorii starują osoby prywatne, osoby zaproszone przez pracowników Grupy Essilor oraz przedsiębiorców branży optycznej. 
 2. Klasyfikacja OPTYKA Kobiety (K) i Mężczyźni (M) – w tej kategorii zapisują się pracownicy Grupy Essilor oraz właściciele i pracownicy salonów optycznych, optometryści i okuliści.
 3. Klasyfikacja wiekowa:
 • Dzieci 5 – 7 lat
 • Dzieci 8 – 12 lat
 • Dzieci 13 – 15 lat
 • K i M od 16 do 29 lat
 • K i M od 30 do 39 lat
 • K i M od 40 do 49 lat
 • K i M od 50 do 59 lat
 • K i M od 60 lat wzwyż
  • Kategoria OPEN, OPTYKA i kategorie wiekowe nie dublują się.
  • Ze względu na klasyfikację wiekową uczestnicy zobowiązani są zweryfikować poprawność zgłoszonej przez siebie daty urodzenia na liście startowej dostępnej online.
  • Wszyscy uczestnicy Biegu na ok. 5 km i Biegu Dzieci po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowy medal.
  • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach, OPEN K i M, OPTYKA K i M oraz w klasyfikacjach wiekowych K i M otrzymują okolicznościowe szklane statuetki Essilor Group oraz okulary marki Oakley.
  • Zdobywcy miejsc I – III w Biegu Dzieci otrzymają nagrody pamiątkowe od Organizatora.
  • Każdy Uczestnik musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii, bądź też do końca trwania imprezy, do godz. 15:00. Późniejszy odbiór nagrody nie będzie możliwy.
  • Wyniki wszystkich biegów będą opublikowane na stronie internetowej bieg.czasnawzrok.pl oraz www.zmierzymyczas.pl, a następnie przekazane do informacji mediów. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników także w innej formie.
 1. SZATNIE/DEPOZYTY/ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
 • Organizator zapewnia uczestnikom Biegu przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 • Organizator zapewnia również miejsce do złożenia przez uczestników Biegu depozytu w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 • Każdy zarejestrowany uczestnik Biegu jest objęty ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Organizatora.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązują postanowienia tego Regulaminu.
 • Zapisując się do udziału w Biegu Uczestnik lub jego opiekun prawny akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z działalnością Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych i wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
  i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Na teren przeprowadzenia Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Biegu bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Organizator Biegu pozostawia sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej wydarzenia.
 • Regulamin ustalony został w dniu 13.08.2018 roku.

Program 1. Rodzinnego Biegu Czas na Wzrok:

·       09:00 Otwarcie Miasteczka Biegowego wraz z atrakcjami

·         09:00 – 12:00 Otwarcie Biura Zawodów, odbiór pakietów startowych

·         09:00 – 11:00 Zapisy na Bieg dla Dzieci

·         11:45 – 12:00 Rozgrzewka przed Biegiem dla Dzieci – prowadzi Beata Brzezowska, instruktorka lekkiej atletyki, ultramaratonka, która ma na swoim koncie 8 maratonów i 15 ultramaratonów, trenerka slow joggingu.

·         12:00 Start Biegu na 100m dla Dzieci 5-7 lat

·         12:10 Start Biegu na 200m dla Dzieci 8-12 lat

·         12:20 Start Biegu na 400m dla Dzieci 13-15 lat

·         12:30 – 12:45 Oficjalne rozpoczęcie imprezy z udziałem Country Manager Grupa Essilor, Mirosławem Nowakiem, Danutą Stenką i Arturem Żmijewskim (prowadzi Beata Sadowska)

·         12:45 – 13:00 Rozgrzewka dla dorosłych przed Biegiem Głównym – prowadzi Klaudia Sygit Fitness & Passion z Orangetheory Fitness – instruktorka fitnessu, tancerka, zawodniczka kat. bikini fitness IFBB

·         13:00 Start Biegu Głównego Czas na Wzrok

·         13:05 – 13:20  fitness na scenie z Iwoną Kwiatkowską – instruktorka fitness, zwyciężczyni konkursu Fitness Woman i laureatka konkursu Miss Fitness Polski  

·         14:00 – 14:15 Natalia Jakuła i Paulina Suduł, czyli Bungee Fitness Polska – pokaz z pałeczkami na scenie

·         14:15 – 14:45 Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji: OPEN, OPTYKA oraz wiekowej

·         15:00 Zakończenie imprezy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia

Zamknij
×
×

Koszyk