fbpx

REGULAMIN

DRUGIEGO BIEGU W BRANŻY OPTYCZNEJ „CZAS NA WZROK”

1.       CEL

 

1.1.    Głównym celem DRUGIEGO BIEGU W BRANŻY OPTYCZNEJ „CZAS NA WZROK” (dalej „Bieg”) jest popularyzacja aktywności związanych ze zdrowym stylem życia i promocją zdrowia, dbaniem o wzrok a także szczególności promocja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu.

1.2.    Równie istotnym dla Organizatora celem organizacji Biegu jest wsparcie Organizacji SOS Wioski Dziecięce i dzieci z rodzin zastępczych. Z tego też powodu Organizator przekaże okulary Organizacji SOS Wioski Dziecięce i dzieciom z rodzin zastępczych w ilości równej ilości osób uczestniczącym w Biegu.

1.3.    Bieg jest także zwieńczeniem i podsumowaniem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Czas na wzrok 40+”.

 

 

2.       ORGANIZATOR

 

Organizatorem Biegu jest Grupa Essilor tworzona przez Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A.,
JAI KUDO Polska Sp. z o.o. oraz Essilor Optical Laboratory PolskaSp. z o.o. – reprezentowana przez spółkę Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy) pod numerem KRS 0000120470.

 

3.       TERMIN/MIEJSCE/DYSTANSE/TRASA

 

3.1.    Bieg odbędzie się w Warszawie, w sobotę 12 października 2019 roku.

3.2.    Strefa start/meta Biegu będzie znajdować się na „Plaży” w „Miasteczku Wilanów” w Warszawie, przy skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej oraz Przyczółkowej.

3.3.    Dokładna trasa Biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bieg.czasnawzrok.pl.

3.4.    Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy Biegu, daty bądź miejsca organizacji Biegu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej Biegu. Powyższe zmiany nie mogą być podstawą  żadnych roszczeń  kierowanych wobec Organizatora.

3.5.    Bieg przeprowadzony zostanie na terenie Dzielnicy Wilanów. Trasa Biegu będzie płaska, utwardzona oraz pozbawiona będzie dodatkowych przeszkód i barier np. w postaci schodów.

3.6.    Trasa Biegu zostanie oznaczona znakami pionowymi i będzie odpowiednio wygrodzona oraz nadzorowana.

3.7.    W związku z organizacją i przeprowadzeniem Biegu odbędą się także:

·         „Biegi Dzieci” na poniższych dystansach od godziny 11.30.

– Dzieci 5-6 lat – 50 m

– Dzieci 7-9 lat – 150 m

– Dzieci 10-12 lat – 200 m

– Dzieci 13-15 lat – 300 m

·         Bieg główny na dystansie około 5 km, rozpocznie się o godzinie 13:00; Bieg przeprowadzony zostanie w poniższych kategoriach:

KOBIETY i MĘŻCZYŹNI W KATEGORIACH

– 16-29 lat

– 30-39 lat

– 40-49 lat

– 50-59 lat

– 60+ lat

 

4.       KOSZTY/DOJAZD/PARKINGI

 

4.1.    Koszty opłaty za nabycie pakietu startowego, koszty dojazdów, ewentualne koszty związane z parkingiem oraz inne świadczenia, o których nie ma mowy w Regulaminie pokrywają samodzielnie uczestnicy Biegu lub osoby/podmioty delegujące uczestników do udziału w Biegu.

4.2.    Organizator rekomenduje korzystanie z komunikacji  miejskiej bowiem nie gwarantuje wolnych miejsc na dostępnych parkingach.

 

5.       WARUNKI UCZESTNICTWA

 

5.1.    W Biegu głównym może wziąć udział osoba, która w dniu przeprowadzenie Biegu ma ukończone 16 lat.

5.2.    Start osoby niepełnoletniej wymaga udzielenia ZGODY na udział w Biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. FORMULARZ ZGODY będzie dostępny na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl oraz w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietów startowych. Na własną odpowiedzialność w Biegu głównym mogą wziąć udział rodzice z dziecięcymi wózkami.

5.3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Biegu.

5.4.    Warunkiem udziału w Biegu jest:

·         wcześniejsza rejestracja internetowa i wykupienie pakietu startowego;rejestracja bez wniesienia opłaty za pakiet startowy nie jest możliwa.

·         własnoręczne podpisane przez uczestnika Biegu OŚWIADCZENIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu;  za osoby niepełnoletnie oświadczenie to podpisuje rodzic lub opiekun prawny;

·         poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów (okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika);

·         zapoznanie się przed Biegiem z przebiegiem trasy Biegu, która będzie dostępna na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl;

·         wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa) i w formie drukowanej oraz na przesłanie przez Organizatora na adres mailowy uczestnika informacji promocyjno-organizacyjnych;

·         podporządkowanie się decyzjom obsługi medycznej Biegu co do kontynuowania udziału w zawodach, która to decyzja w każdym wypadku jest ostateczna i nie podlega zmianom.

5.5.    W „Biegu Dzieci” mogą brać udział dzieci, które do dnia Biegu ukończyły  5 lat i które nie mają więcej niż lat 15.

5.6.    Warunkiem udziału dzieci w biegu jest:

·         wcześniejsza rejestracja internetowa i opłacenie pakietu startowego. Rejestracja bez dokonania wpłaty nie jest możliwa;

·         własnoręczne podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA
o braku przeciw skazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na udział dziecka w biegu;

·         podporządkowanie się decyzjom obsługi medycznej Biegu co do kontynuowania udziału w zawodach, która to decyzja w każdym wypadku jest ostateczna i nie podlega zmianom.

5.7.    Ze względów bezpieczeństwa na trasie w Biegu, w Biegu nie mogą wziąć udziału osoby biegnące z czworonogami.

 

6.       BIURO ZAWODÓW/PAKIETY STARTOWE/PRZEPISANIE PAKIETU

 

6.1.    Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, działającym:

·         10-11 października 2019 roku w godz. 15:00-20:00 – Plaża Miasteczko Wilanów

·         12 października 2019 roku w godzinach 9:00 – 12:00 – Plaża Miasteczko Wilanów

·         inne terminy i miejsca odbiorów pakietów startowych podawane będą na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl w sekcji AKTUALNOŚCI.

6.2.    W dniu przeprowadzenia Biegu wydawanie pakietów startowych uprawniających do udziału w Biegu oraz w„Biegu Dzieci”zakończone zostanie na 60 min przed startem.W ramach pakietu startowego każdy uczestnik Biegu otrzymuje: worek, pamiątkową koszulkę techniczną, numer startowy z chipem oraz pamiątkowy medal. Rozmiar koszulki należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje ich dostępności przez cały czas.

6.3.    Podczas odbioru pakietu startowego dorośli uczestnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji przez przedstawicieli Organizatora danych osobowych oraz daty urodzenia.

6.4.    Przy odbiorze pakietów startowych, każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany PODPISAĆ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA. Oświadczenie to można pobrać, wydrukować , podpisać i dostarczyć do Biura Zawodów lub podpisać je na miejscu. Jest ono równoznaczne z zaświadczeniem o braku przeciw skazań medycznych do startu w Biegu.

6.5.    Odbiór pakietu startowego przez inną osobę jest możliwy na podstawie oryginału UPOWAŻNIENIA oraz OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA. Osoba odbierająca pakiet startowy przy weryfikacji zawodnika musi podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby dla której  odbiera pakiet.

6.6.    Pakiet wszystkich świadczeń przewidzianych w związku z udziałem w Biegu jest gwarantowany dla osób, które zapiszą się i dokonają opłaty za start do 24 września 2019 roku.

6.7.    Przepisanie pakietu startowego i zmiana danych osoby zgłoszonej do Biegu na inną osobę jest możliwe do dnia 1 października 2019 roku. Zmiana taka musi zostać zgłoszone Organizatorowi na adres mailowy kontakt@bieg.czasnawzrok.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania zmian. Rozliczenie za nabycie pakietu startowego w związku ze zmianą osoby uczestnika odbywa się między uczestnikami.

6.8.    Informacje o rezygnacji z pakietu startowego wysyła dotychczasowy właściciel pakietu startowego, który odstępuje swój pakiet startowy. Po przepisaniu pakietu nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki.

6.9.    Nieodebrane w Biurze Zawodów pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane
w terminie późniejszym. Zawartość pakietów zostanie rozdysponowana jako upominki dla domów dziecka.

 

7.       DYSTANS/POMIAR CZASU/LIMIT CZASU

 

7.1.    Długość trasy Biegu głównego wynosi ok. 5 km. Trasa nie jest atestowana. Czas maksymalny do pokonania odcinka ok. 5 km 60 minut. Po tym czasie Uczestnik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej.

7.2.    Pomiar czasu dokonywany będzie automatycznie przy użyciu  chipa przekazanego każdemu z uczestników. Czas liczony będzie według czasu brutto. Pomiar czasu
w Biegu wykonuje firma Zmierzymyczas.pl

7.3.    Uczestnik, który zrezygnuje z Biegu, zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego
i opuszczenia trasy.

7.4.     Długość tras Biegów dzieci wynosi od 50 do 300 m.

 

8.       ZGŁOSZENIA/OPŁATY STARTOWE

 

8.1.    Cena nabycia pakietu startowego w przypadku Biegu wynosi 59 zł wynosi zaś 29 zł w przypadku „Biegów Dzieci”.

8.2.    Zgłoszenia przyjmowane są poprzez link zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bieg.czasnawzrok.pl z koniecznością jednoczesnej opłaty za bieg poprzez elektroniczny system płatności. Nie ma możliwości zakupu pakietu startowego w dniu zawodów. Rejestracja bez dokonania opłaty nie  jest możliwa.

8.3.    Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30 września 2019 roku do godz. 23:59 lub do momentu wyczerpania miejsc. Po wyczerpaniu się limitu miejsc zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.

8.4.    W Biegu obowiązuje ustalony przez Organizatora limit uczestników, który wynosi 2000 uczestników. W „Biegu Dzieci”limit ten wynosi 400 uczestników. W każdej z czterech kategorii wiekowych w „Biegu Dzieci”, dostępnych jest 100 pakietów startowych.

8.5.    Integralnym elementem zgłoszenia jest dokonanie opłaty z tytułu nabycia pakietu startowego poprzez dokonanie płatności elektronicznej. Za datę dokonania tej opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora.

8.6.    Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej Biegu www.bieg.czasnawzrok.pl.

8.7.    Uiszczona opłata tytułem nabycia pakietu startowego nie podlega zwrotowi.

8.8.    Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.9.    Na liście startowej pojawią się wyłącznie nazwiska uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji oraz ich opłata startowa zostanie zaksięgowana we właściwej wysokości, zgodnej z datą księgowania. Lista startowa dostępna będzie na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl.

8.10.Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z dokonywania opłaty za nabycie pakietu startowego.

8.11.Opłata z tytułu nabycia pakietu startowego dokonana po dniu 24 września 2019 roku nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń objętych pakietem startowym.

 

9.       KLASYFIKACJA/NAGRODY/WYNIKI

 

9.1.                  Bieg przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

a.       Kategorie wiekowe Biegu:

·         K i M od 16 do 29 lat

·         K i M od 30 do 39 lat

·         K i M od 40 do 49 lat

·         K i M od 50 do 59 lat

·         K i M od 60 lat wzwyż

b) Kategorie wiekowe w „Biegu Dzieci”:

·         Dzieci 5-6 lat – dystans 50 m

·         Dzieci 7-9 lat – dystans 150 m

·         Dzieci 1-12 lat – dystans 200 m

·         Dzieci 13-15 lat – dystans 300 m

9.2.    Ze względu na klasyfikację wiekową uczestnicy zobowiązani są zweryfikować poprawność zgłoszonej przez siebie daty urodzenia na liście startowej dostępnej on-line.

9.3.    Uczestnicy „Biegów Dzieci” po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowy medal. Uczestnicy Biegu medal otrzymują w pakiecie startowym.

9.4.    Zdobywcy miejsc I w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują okolicznościowe szklane statuetki Essilor Group oraz nagrody pamiątkowe.

9.5.    Zdobywcy miejsc I – III w Biegu Dzieci otrzymają nagrody pamiątkowe ufundowane przez  Organizatora.

9.6.    Każdy Uczestnik musi osobiście odebrać nagrodę na scenie podczas ceremonii, lub do końca trwania imprezy, do godz. 15:00. Późniejszy odbiór nagrody nie będzie możliwy.

9.7.    Wyniki wszystkich biegów będą opublikowane na stronie internetowej www.bieg.czasnawzrok.pl oraz www.zmierzymyczas.pl oraz przekazane do informacji mediów. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników także w innej formie.

 

10.   SZATNIE/DEPOZYTY/ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 

10.1.Organizator zapewnia uczestnikom Biegu przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.

10.2.Organizator zapewnia również miejsce do złożenia przez uczestników Biegu depozytu w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności  za zaginięcie worka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.

10.3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.

10.4.Każdy zarejestrowany uczestnik Biegu jest objęty ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Organizatora. Rejestracja w biegu oznacza akceptację warunków ubezpieczenia umieszczonych na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl.

 

11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.Wszystkich uczestników Biegu obowiązują postanowienia tego Regulaminu.

11.2.Zapisując się do udziału w Biegu Uczestnik lub jego opiekun prawny akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.

11.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i  paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w  tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych rażącym zaniedbaniem ze strony Organizatora. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.

11.4.Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy Biegu przez jego obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz biegu ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.Na trasie Biegu mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

11.5.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

11.6.Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w  Biegu, w szczególności zasad fair play.

11.7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z działalnością Organizatora.

11.8.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych i wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

11.9.Na teren przeprowadzenia Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziałuw biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

11.10.                 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Biegu bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11.11.                 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu „Czas na Wzrok” jest spółka pod firmą Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3.  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11.12.                 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

11.13.                 Organizator Biegu pozostawia sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem Biegu na stronie internetowej www.bieg.czasnawzrok.pl.

11.14.                 Regulamin ustalony został w dniu 12.08.2019 roku.

 

 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu wzięcia udziału w Biegu „Czas na Wzrok” jest spółka pod firmą Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3. W kwestii danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@bieg.czasnawzrok.pl

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:

1)      realizacji wydarzenia Bieg „Czas na Wzrok”, którego jesteście Państwo uczestnikami – na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. „b” tj. niezbędności do realizacji umowy której jesteście Państwo stroną – przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się przez czas trwania ww. wydarzenia, na które się Państwo zapisaliście;

2)      dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Państwa udziału w tym wydarzeniu – co jest uzasadnionym interesem administratora, stanowiącym przesłankę przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. „f” – przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;

3)      przechowywania dokumentacji związanej z tym wydarzeniem – na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. „c” tj. niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się przez czas wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa nakazujących archiwizację określonych dokumentów.

 

Państwa dane osobowe będą przekazane przez administratora spółce pod firmą Awenasp. z o.o. Sp.K.  z siedzibą w Warszawie, która będzie świadczyła na rzecz administratora usługi związane z organizacją ww. wydarzenia.

 

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

– dostępu do danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie przesłanki zgody,

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu Bieg „Czas na Wzrok”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otworz ustawienia cookies
Zamknij